اپلیکیشن مشتری

96/01/06 يكشنبه 23:24


شب يلدا شبي به بلنداي كرامت و انسانيت ايرانيان

سالهاي سال از يلدا شنيده ايم، بلند و كوتاه، كم و زياد، از كودكي تا جواني، از تنهايي تا ازدواج، از غريبي و وصال، از غمهاي فراموش شده تا شاديهاي در انتظار... از فال و شعر حافظ تا شاعرانه هاي دلهاي بيقرار...

پدر، پدر بزرگ، مادر و مادر بزرگ... خاطرات برگريزان پاييز تا عاشقانه هاي شورانگيز... يادش به خير...

ميخواستيم به حياط برفي و سرد خانه مادر بزرگ برسيم و با گلوله هاي برف روي در و ديوار را سفيد كنيم!

شب يلدا با همه بلنديش خيلي كوتا و سريع ميگذشت و ما در حسرت و دريغ لحظه هاي از رفته ياد روزهايي را مرور ميكنيم كه خالقش خودمان بوديم. بي درنگ آشنيايي ها را در كنار يكديگر تكرار ميكرديم و بي انتظار هر خوش آمدي لحظه هاي خوشمان را تقسيم ميكرديم.

 

شب يلدا بهانه خوبي براي تكرار محبتها و نشستن در ديدگاني است كه انتظار حضورمان را ميكشند... شبهاي زيادي چون يلدا مي آيند و ميروند اما آوازه شان بلند و ماندگار نيست، بي خاطره و ياد ميگذرند... چون ما نخواستيم با در كنار هم بودمان خاطرش را براي هميشه در دفتر خاطرات زندگيمان ماندگار كنيم.

بياييم با هم بمانيم و در كنار هم يلداي مهرباني را تكرار كنيم.

جانا سخن از امشب و یلدا کردی
سخن از همدلی و گرمی دلها کردی
گرچه پایان خزان میرسد از راه دراز
صحبت از روشنی و صولت فردا کردی
ح. پ.
 

 

security_code